ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างเทคนิค

13 มี.ค. 66 เวลา 11:07 น.6947 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิการเข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

 

ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)