โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย

9 มี.ค. 66 เวลา 13:56 น.1026 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ครั้งที่ 3/2566 ภายใต้หัวข้อ "เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ผลการวิจัยได้อย่างสร้างสรรค์ และทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีพื้นฐานแนวคิดการวิจัยในชั้นเรียน นำไปสู่การเรียนรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ครั้งที่ 4/2566 ภายใต้หัวข้อ "เด็กเศร้ารู้ได้ เทคนิคดูแลใจ ทำอย่างไรให้ลูกห่างไกล...ซึมเศร้า" เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับองค์ความรู้พื้นฐาน ด้านการสังเกตพฤติกรรม ความเข้าใจ และการช่วยเหลือ แก้ปัญหา และเทคนิคในการดูแลเด็ก

ทั้งนี้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด สามารถสมัครอบรมครั้งที่ 3/2566 ได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/33WqV8y  เข้าร่วมอบรมในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. และสามารถเข้าอบรมครั้งที่ 4/2566 ได้ที่เว็บไวต์ https://nicfd-member.mahidol.ac.th/ เข้าร่วมอบรมในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องเป็นสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
โทร. 0 2441 0602 8 ต่อ 1417 หรือ 092 414 5296
นางสาวศุภรดา เกษร 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :