การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

7 มี.ค. 66 เวลา 15:08 น.4355 ครั้งพิมพ์
นางสาวนุภาพร ศรฤทธิ์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพ จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒4  มีนาคม  ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

จึงขอเชิญผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ ๑ รุ่น (ไม่เกิน ๒ ท่าน) ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมได้ทาง https://shorturl.asia/UzjOF หรือสแกน QR CODE ตามหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ หรือจนกว่าผู้เข้าประชุมจะเต็ม โดยจำกัดผู้เข้าประชุม
รุ่นละ ๒๓๐ คน 

หนังสือแจ้ง ดาวน์โหลด

กำหนดการ ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)