ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

2 มี.ค. 66 เวลา 11:05 น.4954 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. และเริ่มดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทรศัพท์ 0 2282 9576

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)