ประกาศการขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

16 ก.พ. 66 เวลา 17:30 น.5048 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ในวันศุกร์ที่24 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 – 09.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)