รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ประจำปี 2566

27 ม.ค. 66 เวลา 16:02 น.1535 ครั้งพิมพ์
นายสุทิพร คิมเมย์
กลุ่มงานนโยบายและแผน

                  ด้วยองค์การยูเนสโก้โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ประสงค์จะมอบรางวัล  UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ประจำปี 2566 ให้กับโครงการ/แผนงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) ที่มีความโดดเด่น จำนวน 3 รางวัล โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ ฯ พร้อมทั้งได้รับเชิญให้เข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD for 2023 Global Network: ESD Net 2030) 
                  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ฯ (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) พร้อมทั้งสำเนาไปที่ไปรษณีย์อีเล็คทรอนิกส์ thainatcom@sueksa.go.th ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)