ขอเชิญดาวน์โหลด วารสาร "เพื่อนพึ่งพา" ฉบับที่ ๑๕

27 ม.ค. 66 เวลา 14:43 น.466 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ขอเชิญดาวน์โหลดวารสาร "เพื่อนพึ่งพา" ฉบับที่ ๑๕ (เป็นรายสองเดือน) โดยเนื้อหานำเสนอถึงความเป็นมาของมูลนิธิฯ ที่ได้ดำเนินงานมาตลอด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดภาระกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรงอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวารสาร "เพื่อนพึ่งพา" ฉบับที่ ๑๕ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.friendsofpa.or.th/TH/home

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๗๒๕ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ emd.biea@gmail.com

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :