การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย (MU Safe School Virtual Workshop) หัวเรื่อง "หยุดความรุนแรงกับเด็กวัยเรียน(๑)" เรื่อง "วินัยเชิงบวก-ความปลอดภัยของพฤติกรรม"

26 ม.ค. 66 เวลา 14:29 น.1185 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย (MU Safe School Virtual Workshop) หัวเรื่อง "หยุดความรุนแรงกับเด็กวัยเรียน(๑)" เรื่อง "วินัยเชิงบวก-ความปลอดภัยของพฤติกรรม" เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยน พัฒนาความรู้และประสบการณ์ นำไปปรับใช้ในโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการรับรองโรงเรียนปลอดภัยในนาม MU Safe School

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอเชิญครู บุคลากรในโรงเรียนและผู้สนใจภายใต้สังกัดหน่วยงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑๙ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting และ Facebook Live : MU Safe School โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ผู้สนใจสามารถเข้ากลุ่ม Line. ได้ที่ https://line.me/ti/g2/acTA2ytr1qo_cHiNc7U86OBtdVxkWDPtxbg7BA?utm_ และสามารถลงทะเบียนได้ตามที่แจ้งในโปสเตอร์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย ฯ
ชฎาพร สุขสิริวรรณ โทร. ๐๘๑ ๔๒๔ ๓๘๗๔
อภิชาติ มหิงสพันธุ์ โทร. ๐๘๕ ๐๗๖ ๖๔๘๒

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :