การรายงานกิจการ โรงเรียนพร้อมทั้งประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ทั้ง 5 ประเภท ผ่านระบบ PEDC

25 ม.ค. 66 เวลา 15:12 น.495 ครั้ง
จุลเทพ ไชยเสนา
ผู้ดูแลระบบ

การจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)