เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำแผนการเรียนรู้สู่ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนเอกชนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ผ่านระบบ Zoom Meeting

24 ม.ค. 66 เวลา 14:27 น.393 ครั้ง
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สช. ขอเชิญผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ และครูผู้สอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการนำแผนการเรียนรู้สู่ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนเอกชนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)