ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘

24 ม.ค. 66 เวลา 14:33 น.216 ครั้ง
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ ๑๑ หลังจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยปิดประกาศรายชื่อดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและเว็บไชต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ ดังกล่าว ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอแจ้งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดตามไฟล์แนบ คลิก!! ดาวน์โหลด
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คลิก!! https://moe-south.org/newss00243/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โทรศัทพ์ ๐ ๗๓๔๒ ๐๓๖๐

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :