ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

20 ม.ค. 66 เวลา 15:03 น.4528 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 09.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้

 

ดาวน์โหลด

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)