ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2567

4 ก.ค. 67 เวลา 11:13 น.2646 ครั้งพิมพ์
Sasithorn Ngarmwacha
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

                  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2567  ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2567 เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เห็นความสำคัญของการคัดกรอง เฝ้าระวัง ส่งเสริม ติดตาม และกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กได้รับบริการและคุ้มครองอย่างทั่วถึง เท่าเทียมตามมาตรฐาน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป รับทราบแนวทางการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2567 โดย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง QR Code  ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :

รายการข่าวสารอื่นๆ