การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2567

26 มิ.ย. 67 เวลา 13:15 น.3875 ครั้งพิมพ์
นางสาวกัณกร กานต์โกวิศ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

          ด้วย สทศ. กำหนดวันสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2568, 1 – 2 มีนาคม 2568 

          เพื่อการดำเนินการจัดสอบของโรงเรียนเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบ จึงขอให้ท่านดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ทาง www.niets.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2567 โดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ O-NET ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2567 ได้ทาง www.opec.go.th> กลุ่มงาน สช.> กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ