ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

13 มิ.ย. 67 เวลา 17:06 น.4517 ครั้งพิมพ์
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ในอัตราคนละ 2,500 บาทต่อเดือน โดยกำหนดให้ครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน และพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (การศึกษาพิเศษ) ที่มีคุณสมบัติยื่นแบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษครู พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ