ทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชนสาธารณรัฐสโลวัก ปีการศึกษา 2567

13 มิ.ย. 67 เวลา 14:36 น.1173 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

     สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชนสาธารณรัฐสโลวัก สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เป็นทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรีควบปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักหลักสูตรเต็มเวลา จำนวน 100 ทุนสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.portalvs.sk/en
  2. ผู้สมัครต้องไม่มีถิ่นพำนักถาวรในสาธารณรัฐสโลวัก และเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวัก ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ ต้องไม่เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักมาก่อน
  3. กระทรวงศึกษาธิการฯ สาธารณรัฐสโลวักจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุนโดยพิจารณาจากผลคะแนนสอบ SAT เท่านั้น ทั้งนี้ การได้รับทุนการศึกษาไม่ได้รับประกันว่าผู้สมัครจะได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษา ณ สถานศึกษาที่ได้สมัคร
  4. ผู้สมัครได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 12,000 ยูโรซึ่งกระทรวงศึกษาธิการฯ สาธารณรัฐสโลวัก จะจ่ายให้เป็นจำนวน 400 ยูโรต่อเดือนในช่วงเปิดภาคเรียน
  5. กำหนดการสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://scholarships.portalvs.sk สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทุนได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ schorlarships.talents@minedu.sk
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :

รายการข่าวสารอื่นๆ