ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “การเสริมสร้างห้องเรียนแห่งความสุข”

10 มิ.ย. 67 เวลา 14:47 น.1816 ครั้งพิมพ์
ปิยมาศ วงษ์ประยูร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรม การเสริมสร้างห้องเรียนแห่งความสุข” ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมรอแยลเบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และกระบวนการคิดเชิงบวก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างห้องเรียนแห่งความสุข กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จำนวน ๒๐๐ คน

    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน โรงเรียนละ ๒ คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับทาง https://forms.gle/p8RBcmVG7vuvBAtQ6 
หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าที่พักตลอดการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

    หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)