ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศเกาหลีในประเทศไทยและการจัดงานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567

7 มิ.ย. 67 เวลา 09:32 น.1082 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

     ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย แจ้งการจัดงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศเกาหลีในประเทศไทย (Study in Korea Education Fair, Thailand 2024) ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ชั้น 5 โรงแรม HYATT Regency Bangkok Sukhumvit โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกาหลีและการศึกษาต่อที่เกาหลีแก่นักเรียนชาวไทย และการจัดงานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567 (2024 Korean Study Fair School Visiting) ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 โดยศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกาหลี จะเดินทางไปยังโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมเพื่อหารือกับผู้เกี่ยวข้องและจัดงานแนะแนวให้ข้อมูลการไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลีแก่นักเรียนชาวไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

                   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการจัดงานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567 สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมจัดงานและรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไปยัง ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kechaneul@gmail.com ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2115 1027

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)