ขอข้อมูลผลการดำเนินการยกระดับผลการประเมิน PISA ของโรงเรียนเอกชน

31 พ.ค. 67 เวลา 17:44 น.5380 ครั้งพิมพ์
นางสาววรางคณา ธุภักดี
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แจ้งแนวทาง การดำเนินการตามนโยบายขับคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชนโดยให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนทุกโรง ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับการเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด นั้น
      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอให้ผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ทุกคนในโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายงานข้อมูลผลการดำเนินการยกระดับผลการประเมิน PISA ของโรงเรียน ทาง QR Code ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เพื่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการดังกล่าว รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไป รายละเอียดหนังสือดังแนบ

แบบรายงานผลสำหรับ ศธจ./สช.จังหวัด

แบบรายงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

แบบรายงานสำหรับครูผู้สอน

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)