แจ้งขยายระยะเวลาการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ

31 พ.ค. 67 เวลา 16:39 น.1492 ครั้งพิมพ์
นายสิงหราช นิยมรส
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น รายละเอียด ดาวน์โหลด              

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนว่า
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขยายระยะเวลาการประกวดดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และประกาศผลการประกวดผ่านทางเว็บไชต์ “ศธ.๓๖๐ องศา” และเพจ Facebook ธ.๓๖๐ องศา” ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียด ดาวน์โหลด

            จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ ได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

            ทั้งหมด ๓ หัวข้อ ดังนี้
                       ๑. พลังความดีสร้างชาติ
                       ๒. เด็กไทยฐานใจดี
                       ๓. Coaching ปิ๊งอาชีพ

หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ  รายละเอียด ดังนี้

           - ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ดาวน์โหลด

           - ถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ดาวน์โหลด

            - ถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)