แจ้งแนวทางการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน ตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน

20 พ.ค. 67 เวลา 18:18 น.4456 ครั้งพิมพ์
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้ปีการศึกษา 2567 และ 2568 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา รวมถึงผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนทุกโรง ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับการเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) และได้เชิญผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
          เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนของท่านดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)