ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

15 พ.ค. 67 เวลา 13:34 น.307 ครั้งพิมพ์
ปิยมาศ วงษ์ประยูร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)