ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

20 พ.ค. 67 เวลา 07:55 น.1216 ครั้งพิมพ์
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้สามารถจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ในโรงเรียนเอกชน จำนวน 75 โรง จำนวน 150 คน จึงขอเชิญครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับทาง https://n9.cl/i7ywg หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบตามจำนวน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักตลอดการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

***ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ขอความร่วมมือให้ทุกท่านใส่ชุดผ้าพื้นเมือง***   

 

แบบตอบรับ

***ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมที่นี่***

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)