ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้การประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน

13 พ.ค. 67 เวลา 15:53 น.626 ครั้งพิมพ์
นางสาววรางคณา ธุภักดี
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

       ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้ปีการศึกษา 2567 และ 2568 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา รวมถึงผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนทุกโรง ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับการเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) และให้ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของประเทศ นั้น
       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเข้าร่วมรับฟังนโนบายการยกระดับผลการประเมิน PISA ของโรงเรียนเอกชน จากท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายมณฑล ภาคสุวรรณ์) เพื่อดำเนินการในปีการศึกษา 2567 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาด้วย

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)