ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐอินโอนีเซีย

13 พ.ค. 67 เวลา 08:44 น.244 ครั้งพิมพ์
ชาคริยา ทองดอนแอ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของอินโดนีเซีย จำนวน 2 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. University Islam Indonesia สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในอินโดนีเซียและโดดเด่นในด้านอิสลามศึกษา เปิดรับสมัครทุนบางส่วน (partial scholarship) ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้ทุน Future Global Leaders Scholarship โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนทางออนไลน์ได้ที่ http://pmb.uii.ac.id/international/scholarships/

2. Mercu Buana University สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองระดับดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิจัย และเทคโนโลยีของอินโดนีเซีย โดยมีโครงการหลักสูตรนานาชาติในสาขาการบริหาร และสาขาสารสนเทศ และมีทุน Excellent Scholarship สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี สำหรับระดับปริญญาตรี หรือ ๓ ปี สำหรับระดับ Diploma และทุน 1st Semester Scholarship สนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน (ร้อยละ ๕๐ หรือ 7๕) หรือเต็มจำนวน สำหรับภาคเรียนแรก โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม 2๕๖๗ (สอบชิงทุนวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://pendaftaran.mercubuana.ac.id/international และสมัครสอบชิงทุนได้ที่ https:/pendaftaran.mercubuana.ac.id/registerbeasiswainter รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า ทุนการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและนักศึกษาไทยในการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการ และภาษาต่างประเทศ และยังเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีในภาคประชาชนระหว่างประเทศไทยกับสาธกรณรัฐอินโดนีเซียซี่งเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของทุนฯ สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :