ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7 พ.ค. 67 เวลา 14:37 น.741 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแบบวัด EIT มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้เข้ามารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน (เป็นบุคคลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

 

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ ITAS ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 (ก่อน 16.30 น.)


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทรศัพท์ 0 2628 6162 หรือเว็บไซต์ https://ops.moe.go.th หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/opsmoegoth

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) : https://itas.nacc.go.th/go/eit

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :