การส่งผลงานเพื่อร่วมคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

10 เม.ย. 67 เวลา 13:37 น.513 ครั้งพิมพ์
นางสาวพรพรหม คชพันธ์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญชวนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่สนใจส่งผลงานเพื่อร่วมคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกไปที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supervisor.bkkedu@gmail.com ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2567 ผู้ร่วมส่งผลงานจะได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล ตามระดับผลการประเมิน รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล หมายเลขโทรศัพท์ 06 1532 5659 หรือ 09 8265 4908

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :