ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ ZOOM Meeting และ Facebook Live

27 มี.ค. 67 เวลา 15:02 น.2965 ครั้งพิมพ์
นางสาวนันท์นภัส คัยนันทน์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเชิญผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในวันที่ 10 - 11 เมษายน 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 871 3764 1418 Passcode: 1711956 หรือผ่านระบบ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน *ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเตรียมบัญชี Gmail เพื่อใช้สำหรับการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมด้วย*

 

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดาวน์โหลด

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)