ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

20 มี.ค. 67 เวลา 13:15 น.4467 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและระเบียบการสอบ

 

แนบท้ายฯรายชื่อผู้สมัครสอบ

 

สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 16 มีนาคม 2567 และชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขัน ฯ ตามประกาศนี้ หรือตำแหน่งที่สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล ไม่ตรงตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ปรดนำหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขที่ 319 วังจันทรเกษมถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2282 9576 หรือ 081 807 4973 เพื่อนำส่งหลักฐานดังกล่าวโดยอัปโหลดไฟล์เป็นสกุล .pdf ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ opecexam@opec.go.th ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567  

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 9576
หรือ 081 807 4973

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ