ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมค่ายและกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเมืองใหญ่

13 มี.ค. 67 เวลา 14:16 น.728 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนในเมืองใหญ่ ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ยั่งยืนในอนาคต จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเมืองใหญ่ผ่านค่ายและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในเมืองได้สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู่กับป่า ผ่านการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้ง "ศาสตร์" และ "ศิลป์" บนฐานความเชื่อว่า การใช้หลักเหตุผลและศิลปะเป็นสื่อกลางจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดและเป็นการเรียนรู้อย่างรอบด้าน  อีกทั้งยังเน้นให้เยาวชนได้สัมผัสวิถีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อหวังปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ดีในจิตใจของเยาวชน ให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เปิดใจ ตระหนักถึงความหลากหลายแตกต่าง คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งรอบตัว รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ในโลกปัจจุบันและอนาคต

 

จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเมืองใหญ่ประจำปี 2567 ของศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในประบรมราชูปถัมภ์

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน : คุณกฤษณา หัตถอัจฉรากุล โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093 124 1016 หรืออีเมล์ krissana.h@doitung.org

 

รายละเอียดงานเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/faideecamp

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :