ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 ก.พ. 67 เวลา 15:03 น.1994 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนมอบหมายให้ครูที่ทำหน้าที่สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์ ตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการวางแผน      และการออกแบบหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เห็นว่าการดำเนินงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษา จึงขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนมอบหมายครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตอบแบบสอบถามดังกล่าว

หนังสือถึงโรงเรียน ดาวน์โหลด

คลิกตอบแบบสอบถาม

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)