การสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

9 ก.พ. 67 เวลา 13:03 น.544 ครั้งพิมพ์
ศศิธร งามวาจา
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตาม QR – Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาต่อไป >> หนังสือถึงโรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับปฐมวัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :