การจัดทำและส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566

9 ก.พ. 67 เวลา 12:36 น.6008 ครั้งพิมพ์
นางสาวพรพรหม คชพันธ์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

          ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี นั้น

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นปีการศึกษา 2566 แล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดดังแนบ          
          
หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)