ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น

15 ก.พ. 67 เวลา 10:00 น.2666 ครั้งพิมพ์
วารุณี อุ่นใจ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น
           1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา เรื่อง ทุ่งดอกไม้งามสร้างรายได้  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร       

        2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2567 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบรายชื่อ  >>>

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)