ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

19 ม.ค. 67 เวลา 15:54 น.2737 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

 

ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป
ในวันอังคารที่  23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 09.30 น.

ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับการจัดจ้าง ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างตามที่สอบได้

ประกาศขึ้นบัญชี

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)