ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566

4 ธ.ค. 66 เวลา 13:15 น.3274 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

                 ตามที่องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดเผยแพร่ สนับสนุน และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566   

                   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนเผยแพร่ สนับสนุน และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 ในหัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต โดยรายงานผลการดำเนินงานและส่งภาพถ่ายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ antidrug.moe@hotmail.com ทั้งนี้ หากโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 ขอให้เผยแพร่ข้อความพร้อมรูปภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วในเพจ Facebook : World Soil Day วันดินโลก และติดแฮชแท็ก (Hashtag) ข้อความที่เกี่ยวกับวันดินโลก เช่น #WorldSoilDay #วันดินโลก เป็นต้น ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนอย่างกว้างขวาง หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปรมาภรณ์ ปัทมดิลก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 5302

ข้อมูลวันดินโลก ดาวน์โหลด

แนวทางการจัดกิจกรรม ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงาน ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ