ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง From UNESCO Designated Sites and Networks to ASPnet School Members

30 พ.ย. 66 เวลา 10:51 น.1619 ครั้งพิมพ์
วารุณี อุ่นใจ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

              ด้วยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และอุทยานธรณีโคราช กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง From UNESCO Designated Sites and Networks to ASPnet School Members ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร นักการศึกษา ผู้บริหาร ครูจากโรงเรียน สถานศึกษา และผู้ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (Associated School Project Network : ASPnet) รวมถึงโรงเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และมีความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งขึ้นทะเบียนของยูเนสโก (UNESCO Designated Sites)
               จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โรงเรียนที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน/โรงเรียน โดยส่งแบบตอบรับได้ที่ https://forms.gle/dkynrW9fnU2tkNhd8 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 

  • หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวน์โหลด
  • หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวน์โหลด
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)