ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน

22 พ.ย. 66 เวลา 16:36 น.2838 ครั้งพิมพ์
สุปราณี พูนณรงค์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meeting (จำนวน ๓๐๐ คน) รหัส Meeting ID : 814 9737 2812 Password : 655474 หรือ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ทาง https://shorturl.asia/EuBQD หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

 

   

แบบเข้าร่วมการอบรมฯ

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)