เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

17 ต.ค. 66 เวลา 11:07 น.1125 ครั้งพิมพ์
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

       ด้วยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ได้จัดทำคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา                    ประจำปี 2566 ซึ่งได้ปรับปรุงจากคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันทันต่อสถานนการณ์ของเทคโนโลยี ใช้อ้างอิงในการขอรับบริการและการยืมสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550
       สช. จึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่ http://gtech.obec.go.th/document/manual2023.pdf  หรือ QR Code ด้านล่างนี้                รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
 
 
     
คู่มือรายการสื่อฯ
 
 
       
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ