เล่มแผนการจัดประสบการณ์ “การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย

10 ต.ค. 66 เวลา 15:52 น.1567 ครั้งพิมพ์
นางสาวพรพรหม คชพันธ์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

               สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริตปฐมวัย จำนวน 4 เล่ม ดังนี้ 1. แผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย (ก่อนวัยเรียน) 2. แผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย (อนุบาลชั้นปีที่ 1) 3. แผนการจัดประสบการณ์
การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย (อนุบาลชั้นปีที่ 2) และ 4. แผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริตระดับปฐมวัย (อนุบาลชั้นปีที่ 3)

               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอความร่วมมือให้นำแผนการจัดประสบการณ์ “การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัยไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถดาวน์โหลดเล่มแผนประสบการณ์ดังกล่าวได้ตามเอกสารแนบ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ