แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570 ของ สช.

29 ก.ย. 66 เวลา 15:16 น.1776 ครั้งพิมพ์
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ทองวงษ์เพ็ชร
กลุ่มงานนโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดทำเล่ม “แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570”  เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย รวมถึงยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ เข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  >>>  https://anyflip.com/euvav/vepj/

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)