รัฐบาลเมืองผูเอ่อร์ มลฑลยูนนาน มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทยศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

27 ก.ย. 66 เวลา 15:04 น.525 ครั้งพิมพ์
ชาคริยา ทองดอนแอ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า ในปีการศึกษา ๒๐๒๓ รัฐบาลเมืองผูเอ่อร์ มลฑลยูนนาน จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพื้นฐานภาษาจีนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ (Pu’er University) จำนวน ๓ คน ตามรายละเอียดดังนี้

๑.    รายละเอียดทุนการศึกษา

๑.๑ รัฐบาลเมืองผูเอ่อร์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ๓ คน ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติใน ๔๒ สาขา (majors)

๑.๒ ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรทั้งสิ้น ๕ ปี แบ่งเป็น การเตรียมความพร้อมทางภาษา ๑ ปี (เฉพาะกรณีที่ผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน หรือ HSK อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า HSK ๔) และการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีอีก ๔ ปี

๑.๓ ผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าหอพักในมหาวิทยาลัย พร้อมเบี้ยเลี้ยง ๖๐๐ หยวนต่อเดือน จำนวน ๑๐ เดือนต่อปี และค่าหนังสือแบบเรียน

๒. คุณสมบัติ

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน

๓.    ขั้นตอนการสมัคร

๓.๑ ขอให้ผู้สมัครทันการศึกษาจัดส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลส่วนบุคคลประกอบการสมัครตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ pexydmxyzs@163.com และสำเนาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง อีกทางหนึ่งที่ nichakan.s@mfa.go.th ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

๓.๒ กรณีผู้สมัครรับทุนการศึกษามีเอกสารที่ต้องการจัดส่งเพิ่มเติมจากในข้อ ๓.๑ ขอให้จัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pexydmxyzs@163.com ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นของจีน)

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากนางสาวเหลียง หย่วนฟาง เจ้าหน้าที่เมืองผูเอ่อร์ โทรศัพท์ +๘๖ ๑๓๕ ๗๗๙๓ ๔๕๔๒ หรือนางสาวณิชกานต์ ศรีไชยวาน กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nichakan.s@mfa.go.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :