ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ " การดูแลและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD) : ครอบครัว โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน"

27 ก.ย. 66 เวลา 12:59 น.762 ครั้งพิมพ์
Sasithorn Ngarmwacha
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ขอเชิญครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย 
หัวข้อ "การดูแลและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD) : ครอบครัว โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน"
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.30 น. ผ่านระบบ (Zoom Application)
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/178
หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กันยายน 2566

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :