สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)

26 ก.ย. 66 เวลา 21:01 น.470 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประมาณปลายเดือนกันยายน -๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี ๒๕๖๖

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้         จำนวน ๑ ทุน

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี ๒๕๖๗

๑. ทุนเล่าเรียนหลวง                                                       จำนวน ๙ ทุน

๒. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          จำนวน ๑๔ ทุน

๓. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ                                     จำนวน ๕ ทุน

๔. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์                                                 จำนวน ๒ ทุน

รายละเอียดทุนสามารถศึกษาได้ที่ http://scholar2.ocsc.go.th

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :