ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

25 ก.ย. 66 เวลา 16:06 น.739 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

            

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดเวลา ดังตารางข้างต้น หากผู้ใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งดังกล่าว

ดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานเลขานุการกรม         

โทร. 0 2 282 9576 

081 807 4973

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)