ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

20 ก.ย. 66 เวลา 09:51 น.1351 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

 

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.30 น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หากผู้ใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งดังกล่าว

 

ดาวน์โหลดไฟล์  >>>>>>>>     ประกาศรายชื่อ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานเลขานุการกรม         

โทร. 0 2 282 9576 

081 807 4973

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ