จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

18 ก.ย. 66 เวลา 11:36 น.2255 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

     พช.4

     พช.5

หมายเหตุ เงินโอนวันที่ 18 กันยายน 2566

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)