การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

15 ก.ย. 66 เวลา 12:03 น.26842 ครั้งพิมพ์
นางสาวพรพรหม คชพันธ์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

                    ด้วยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามความสมัครใจ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งให้โรงเรียนทราบ ดังนี้

1. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้โรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามความสมัครใจ

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะจัดส่งไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ท่านระบุไว้ในแบบแจ้งความประสงค์

3. โรงเรียนแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

4. โรงเรียนที่ประสงค์จะดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนให้นำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2566 และจะต้องดำเนินการตามกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังแนบ

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)