การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2566

14 ก.ย. 66 เวลา 15:57 น.1210 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง  การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2566

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายชื่อครูรับเงินค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

3. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ

รายการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)