การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

28 ส.ค. 66 เวลา 10:05 น.1628 ครั้งพิมพ์
นางสาวพรพรหม คชพันธ์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ในโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สำหรับใช้ประกอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจำปีการศึกษา 2567 จึงขอให้โรงเรียนจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ Single Sign-On (SSO) และให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้รับผิดชอบงานทะเบียน เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบ Regis (http://regis.opec.go.th) ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ส่งข้อมูล ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 (ระบบปิดเวลา 23.59 น.) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ